27/11/2020 11:06

Startup nên outsourcing hay in-house nền tảng công nghệ?

#<ActiveStorage::Attached::One:0x00007f3c8b5c84f0>

Thật khó để startup quyết định chọn in-house hay thuê outsourcing để xây dựng nền tảng công nghệ. Còn nhà đầu tư, họ nghĩ gì?

By TechApollo