05/11/2020 14:03

Cách quản trị của Apple: Ba đặc điểm chính của nhà lãnh đạo (P2)

#<ActiveStorage::Attached::One:0x000055aa5191d4c0>

Ở phần trước, chúng ta đã nói về cách Apple tổ chức bộ máy quản trị theo cấu trúc chức năng. Cách tổ chức này đã phá vỡ những lý thuyết quản trị truyền thống, nhưng đã mang đến thành công to lớn trong những đổi mới sáng tạo mà Apple đạt được. 

By TechApollo