04/11/2020 17:30

Cách quản trị của Apple: Cách Apple được tổ chức để đổi mới sáng tạo (P1)

#<ActiveStorage::Attached::One:0x000055aa4eb2aba8>

Apple nổi tiếng với những đổi mới sáng tạo về phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Nhờ đó, Apple đã tăng từ khoảng 8.000 nhân viên và doanh thu 7 tỷ đô la vào năm 1997

By TechApollo